280.00

ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชมกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ บ้านด่านเหนือทอขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน ขนาด 1.10x2 เมตรShare with:
มาตรฐานสินค้า - มผช., ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาว